Kiezelhuys 0303
Kiezelhuys header logo

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor een evenement of voor catering in de meeste ruime zin van het woord, in een etablissement uitgebaat door WHH CV of op een externe locatie, zowel in binnen- als buitenland. De overeenkomst wordt opgemaakt tussen volgende partijen:

Enerzijds, WHH CV, met als correspondentieadres Kuringersteenweg 275A – 3500 Hasselt en geregistreerd onder RPR Hasselt 0466.585.638, bereikbaar via volgende gegevens: telefoon: 011/37.37.57, fax 011/35.19.51, email: info@w-groep.be. Bestellingen/offertes/overeenkomsten worden steeds geacht met WHH CV te zijn aangegaan.
Anderzijds, De Klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per mail, brief, fax of mondeling, wordt beschouwd als zijnde ondertekend.

Artikel 1: Aanvaarding algemene voorwaarden – Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen WHH CV en de klant gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen WHH CV en de klant, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan WHH CV tegenstelbaar indien ze door WHH CV schriftelijk worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, als tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van WHH CV niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De klant kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek een vertaling bekomen. Les conditions en Français sont disponibles sur demande. Terms of sales are available in English on demand.

Artikel 2: Offertes - Bestellingen – Overeenkomsten

 1. De offertes dewelke door WHH CV worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen lastens WHH CV voortbrengen. Ook de prijzen van de aangeboden cateringformules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken, noch een verbintenis inhouden. Behoudens expliciete toestemming van WHH CV ontstaat de overeenkomst, met de daarin vervatte rechten en plichten, pas op het ogenblik van de definitieve ondertekening van het contract door beide partijen; dan wel na een schriftelijke bevestiging van de definitieve opdracht en tegenbevestiging hiervan per mail, post of fax, door beide partijen. Indien een voorschot dient te worden betaald zal de overeenkomst pas ontstaan na de volledige betaling van het betreffende voorschot. Elke bestelling door de klant overgemaakt, verbindt wel de klant, doch WHH CV is slechts gehouden na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door WHH CV. Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste van de klant. WHH CV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar offertes.
 2. WHH CV houdt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve ondertekening van de overeenkomst. Zij zal de klant tijdig op de hoogte brengen van de aangepaste voorwaarden. Deze laatste behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de overeenkomst af te zien. De wijziging van deze voorwaarden kan ingegeven zijn door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico's en de solvabiliteit van de klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.
 3. Door het gebruik van verse producten kan het voorkomen dat sommige grondstoffen niet voorradig zijn (o.w.v. seizoen, aanvoer, marktaanbod, enz). Deze zullen vervangen worden door gelijkwaardige producten van dezelfde kwaliteit en prijs.
 4. Afspraken met het personeel van WHH CV zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk en door de daartoe bevoegde personen voor WHH CV zijn bevestigd.

Artikel 3: Prijzen

 1. Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten. De prijs zal herberekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens inzake locatie, tijdsindeling, aantal gasten, benodigdheden... en eender welk ander gegeven, zullen deze wijzigingen een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. Tevens zal een verhoging van de in de overeenkomst overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan WHH CV.
 2. De prijzen, vermeld op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en behoudens voor particuliere consumenten, steeds exclusief BTW. Logistieke en andere benodigdheden, zoals onder andere borden, glazen, bestek, stoelen, tafels en tafeldecoratie zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs, behoudens anders vermeld.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de overeenkomst worden drank en voeding uitsluitend geleverd door WHH CV. Het is, tenzij schriftelijk overeengekomen, niet toegelaten eigen drank en voeding te nuttigen gedurende het evenement georganiseerd door WHH CV, noch is het toegelaten beroep te doen op eigen cateringdiensten.
 4. Prijzen van opdrachten blijven 6 maanden na bevestiging van de opdracht door de klant geldig. Nadien heeft WHH CV eventueel het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn en dit na onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren en/of dranken, of bijkomende taksen en/of de uurlonen in de horeca. Deze aanpassingen zullen desgevallend gebeuren op basis van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig volgende formule: Basisofferteprijs x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst.
 5. Indien vóór de evenementdatum de BTW wordt verhoogd door de overheid, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Artikel 4: Opties en reservaties

 1. Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend. De geldigheidsduur van deze optie is afhankelijk van de datum van aanvraag ervan en de datum van het evenement. Wanneer de klant zich akkoord verklaart met de offerte, is hij, tenzij anders overeengekomen, gehouden als bevestiging een eerste voorschot te betalen zoals bepaald in artikel 5. Pas nadat WHH CV het eerste voorschot ontvangen heeft, evenals een schriftelijke tegenbevestiging van de boeking of bestelling heeft gedaan, is de reservatie definitief aanvaard door WHH CV.
 2. De betaling van het eerste voorschot door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 5: Voorschot

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de klant bij ondertekening van de overeenkomst een voorschot van respectievelijk 500,00 € (totaalofferte lager dan 10.000,00 €) of 750,00 € (totaalofferte hoger dan 10.000,00 €) te betalen. Een tweede voorschot, zijnde 30% van de geraamde kostprijs dient ten laatste 2 maanden voor de datum van het evenement betaald te worden. De betaling van het voorschot gebeurt per overschrijving op rekening van WHH CV, met rekeningnummer: BE09 0013 3 3476 4557 en met vermelding van naam en datum van het evenement.

Artikel 6: Annulering of opzegging van een bestelling/reservatie

Annulering van een boeking of bestelling is enkel mogelijk door een aangetekend schrijven gericht aan WHH CV, op haar communicatieadres Kuringersteenweg 275A te 3500-Hasselt. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant is de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding aan WHH CV verschuldigd ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs, alsmede extra’s, onverminderd het recht voor WHH CV om eventuele hogere schade aan te tonen of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Het door de klant betaalde voorschot wordt alleszins ingehouden als voorschot op de te betalen vergoeding. Indien de annulering of opzegging door de klant plaatsvindt in de periode van 6 weken voorafgaand aan het evenement, is de klant bijkomend gehouden tot een schadevergoeding ten bedrage van 50% van de overeengekomen prijs, alsmede alle overige extra’s. Indien de opzegging door de klant plaatsvindt in de periode van 8 dagen voorafgaand aan het evenement, is de klant gehouden tot een schadevergoeding gelijk aan 100% van de overeengekomen prijs, alsmede alle overige extra’s. Vanaf de datum van de ingebrekestelling door WHH CV tot betaling van de schadevergoeding is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% per jaar verschuldigd.

Artikel 7: Facturatie – Betaling

 1. De correcte facturatiegegevens, eventueel afwijkend van deze op de besteldocumenten, dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden bij ondertekening van de overeenkomst en ten laatste vóór het evenement plaatsvindt. Na facturatie kunnen deze niet meer worden gewijzigd tenzij met een supplementaire administratieve kost van 25,00 €. De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per mail. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vennootschapszetel van WHH CV. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd bijkomende invorderingskosten. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met de klant door WHH CV door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van WHH CV om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft WHH CV ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft WHH CV het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
 2. Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van WHH CV te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.
 3. De door de klant verrichte betalingen strekken in mindering van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan- op eerste verzoek van WHH CV een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door de WHH CV gewenste vorm.

Artikel 8: Definitief aantal personen

Het definitieve aantal personen/gasten kan tot 7 dagen voor het evenement door de klant worden gewijzigd en dit per aangetekende post of per mail met ontvangstbewijs (info@w-groep.be). WHH CV zal in voorkomend geval de kostprijs voor de reservatie van extra personen bijkomend aanrekenen aan de klant. Indien op het evenement minder gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan WHH CV zal het gereserveerde aantal aangerekend worden. Indien op het evenement meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan WHH CV, zal de kostprijs voor de extra gasten aangerekend worden aan de klant.

Artikel 9: Praktische afspraken zaalaankleding en tijdsplanning

Bij evenementen dient door de klant steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning te worden voorgelegd inhoudende de geplande activiteiten, waarvoor de schriftelijke toestemming van WHH CV vereist is alvorens het evenement doorgang kan vinden. Ten laatste 7 dagen voor de aanvang van het evenement dient de klant onder andere de tafelindeling en andere praktische afspraken aan WHH CV te bezorgen per aangetekende post of per mail met ontvangstbewijs (info@w-groep.be). Tijdsplanningen dienen eveneens 7 dagen vooraf worden besproken en bevestigd. (bijv. speeches, voorstellingen, etc.). Indien zich wijzigingen voordoen omtrent de gemaakte praktische afspraken (o.m. over de zaalaankleding en tijdsplanning) die afwijken van de reservering en niet ten laatste 7 dagen op voorhand schriftelijk worden doorgegeven en bevestigd, kan WHH CV indien nodig een bijkomende afrekening overmaken aan de klant voor de aangebrachte wijzigingen.

Artikel 10: Licht- en muziekinstallaties en DJ

 1. WHH CV voorziet, tenzij anders aangegeven, in zijn eigen etablissementen in een basisinstallatie voor (achtergrond)muziek dewelke is inbegrepen in de prijs. Indien het wenselijk is voor de klant om in het kader van het evenement over een andere muziek/lichtinstallatie te beschikken, kan deze via WHH CV worden gereserveerd mits betaling van een overeen te komen bijkomende huurprijs. Voor een goede muzikale omlijsting raadt WHH CV één van haar huis-DJ’s aan, vertrouwd met de zalen en alle soorten feesten. Het staat de klant echter steeds vrij om hiervoor zelf te zorgen. Alle andere muzieksoorten zoals orkest, bandje, e.d., dienen vooraf te worden besproken en goedgekeurd door WHH CV. Elke geluidsinstallatie moet voorzien zijn van een decibelmeter. Op grond van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 24 februari 1997 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen mag het geluidsniveau van de muziek 90 decibels niet overschrijden op eender welke plaats in de inrichting waar in normale omstandigheden personen aanwezig kunnen zijn. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van dit KB. Bij vaststelling van geluidsoverlast door de politie zal de klant hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.
 2. Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van de desbetreffende muziek/lichtinstallaties, alsmede de live bands en DJ's een middelenverbintenis uitmaken in hoofde van WHH CV. Deze laatste exonereert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de live band of DJ omtrent muziekkeuzes, specifieke verzoeken, enz...
 3. De klant dient WHH CV te vrijwaren voor alle schade aan de aangeleverde installaties dewelke door zijn eigen toedoen of deze van zijn gasten wordt aangericht.
 4. Indien de klant een evenement organiseert, in een exploitatie van WHH CV of op een andere locatie, die niet beschouwd kan worden als een privé-event (dwz toegankelijk voor het ruime publiek) engageert de klant zich om de geldende rechten en taksen te betalen, waaronder SABAM. Een document met de gegevens van WHH CV en de betreffende feestzaal dat bij SABAM ingediend moet worden, is beschikbaar bij reservatie.
 5. Indien de klant een evenement organiseert, in een exploitatie van WHH CV of op een andere locatie, die niet beschouwd kan worden als een privé-event (dwz toegankelijk voor het ruime publiek) dient de klant volledig in te staan voor het bekomen van de desgevallend noodzakelijke milieuvergunning klasse 2 of 3. De klant zal volledig instaan voor het respecteren van de betreffende wetgevingen (Strafwetboek, art 561,1° / Burgerlijk Wetboek, art 544 / Codex politieverordeningen van de plaats waar het event plaats vindt). Enige consequentie van het niet respecteren van de wetgevingen terzake valt geheel onder de aansprakelijkheid van de klant. De kosten voor het vervullen van voormelde vereisten vallen volledig ten laste van de klant.

Artikel 11: Decoratie

Indien de klant zelf decoratie wenst te voorzien, dient WHH CV een gedetailleerd plan te ontvangen, waarop staat aangegeven welke materialen gebruikt zullen worden en op welke manier deze geïnstalleerd zullen worden. Na het evenement dient alle decoratie verwijderd te worden en dient de zaal in originele staat achtergelaten te worden. De klant is verantwoordelijk voor alle toegebrachte schade aan de installaties en gebouwen van WHH CV. Het is niet toegestaan materialen aan muren, plafonds of vloeren te bevestigen, waarbij enige beschadiging aan het gebouw optreedt (bv. boren, nagels, schroeven, ...). Het gebruik van confetti en dergelijke feestmaterialen zijn niet toegelaten zonder toestemming van WHH CV. Een meerprijs voor opkuis kan in zulk geval aangerekend worden.

Artikel 12: Eventcommunicatie

De grafische dienst van WHH CV kan desgewenst instaan voor het aanmaken van het drukwerk, de webpagina, de uitnodigingen en de menu’s van de klant, tegen gunstige tarieven. Het is hierbij noodzakelijk dat offerte en bestelling tijdig worden aangevraagd.

Artikel 13: Springkastelen - speeltuigen

Eventuele springkastelen of andere speeltuigen, kunnen rechtstreeks gehuurd worden door de klant zelf of via bemiddeling door WHH CV voor de klant. WHH CV heeft geen enkele verantwoordelijkheid omtrent gehuurde speeltuigen. Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van de desbetreffende speeltuigen een middelenverbintenis uitmaakt in hoofde van WHH CV. Deze laatste exonereert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de betreffende leverancier.

Artikel 14: Catering op een externe locatie

 1. WHH CV heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals bijvoorbeeld visitekaartjes, kledij, digitale reclame op de locatie en op het tijdstip van de cateringopdracht, alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, tenzij de klant dit weigert bij de reservatie.
 2. WHH CV heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de klant ten belope van de nieuwprijs van het beschadigde of verloren materiaal, vermeerderd met de gemaakte administratieve kosten.
 3. WHH CV zal indien nodig de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren. WHH CV kan zonder nadelige gevolgen voor haar, de opdracht ontbinden indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het evenement niet gegarandeerd kan worden. WHH CV is ingeval van eenzijdige beëindiging om deze redenen niet gehouden tot welkdanige vergoeding ten opzichte van de klant.
 4. De overeenkomst betreffende de leveringstermijn is niet bindend en wordt gekenmerkt als een inspanningsverbintenis ten aanzien van de klant, met dien verstande dat redelijke afwijkingen van de overeengekomen leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.
 5. De klant die goederen huurt of in bruikleen neemt van WHH CV is verplicht de goederen te gebruiken overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van WHH CV en dit als een goede huisvader. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van deze goederen en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van de goederen, normaal gebruikelijke verzekeringen. De klant dient de goederen terug te geven in dezelfde staat zoals deze geleverd of afgehaald zijn. Partijen zijn akkoord dat de aanlevering van door WHH CV zelf gehuurde materialen een middelenverbintenis uitmaakt in hoofde van WHH CV. Deze laatste exonereert zich van elk slecht functioneren of gebrek in kwaliteit. Het staat de klant steeds vrij om de zaken vooraf, mits akkoord, te controleren en desgevallend af te spreken met de betreffende leverancier.
 6. Ingeval WHH CV diensten verricht op of in aan de klant toebehorende locaties of externe locaties waarover de klant mag beschikken, stelt de klant – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – gratis de ruimte, inrichting, apparatuur, energie, water, riolering ter beschikking. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om voldoende stroomcapaciteit te voorzien. De klant zorgt dat de voornoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen en neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening. De klant zorgt er voor dat de locatie goed bereikbaar is en klaar staat voor gebruik door de medewerkers en leveranciers van WHH CV.
 7. Indien bij een levering op het bezorgadres niemand aanwezig is om de bestelling te ontvangen, wordt het volledige bedrag van de bestelling in rekening gebracht.

Artikel 15: Rookverbod

Naar wettelijke bepaling geldt, behoudens in de daartoe bestemde ruimtes, een algemeen rookverbod in de lokalen van WHH CV. Dit dient door de klant en zijn gasten gerespecteerd te worden, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties ten laste van de klant vallen. WHH CV houdt zich eveneens het recht voor om bij de niet-naleving van het rookverbod de overtreders uit het pand te verwijderen, eventueel met hulp van de hiertoe bevoegde openbare ambten.

Artikel 16: Veroorzaakte schade – vrijwaring

 1. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, tuin, terras en alle binnen of buiten het gebouw aanwezige goederen ingevolge fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf, zijn gasten en elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt. WHH CV is niet verantwoordelijk voor diefstal, brand en ongevallen die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, tuin en terras. Partijen komen bovendien overeen dat WHH CV ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid voor o.m. schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voertuigen die zich op of rond de parking bevinden en de hierin aanwezige voorwerpen, welkdanige materiële of lichamelijke schade toegebracht aan cliënteel of derden door toedoen van zichzelf, gasten, elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt, of door derden.
 2. Verdwenen leeggoed, bestek, bloemen, decorstukken en andere materialen die eigendom zijn van WHH CV zullen eveneens aangerekend worden aan de klant.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is WHH CV tevens niet verantwoordelijk voor de materialen en producten die de klant zelf meebrengt. De klant dient zelf een eventuele verzekering te sluiten voor de materialen en producten die hij zelf meebrengt.
 4. De klant dient WHH CV te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluids)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van laatstgenoemde om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. WHH CV heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van enige schade.
 5. De klant staat als enige in voor de kosten en het regelen van de auteurs- en naburige rechten met de relevante beheersvennootschappen (bv.: SABAM), en zal WHH CV integraal vrijwaren voor alle claims van derde partijen in dit verband.

Artikel 17: Overmacht

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. WHH CV zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtssituatie. In geval van overmacht wordt WHH CV ontslagen van haar aansprakelijkheid voor het niet uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar WHH CV redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, stakingen, lock-outs, lock-downs, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen, niet verschijnen van de helft van de noodzakelijke werknemers...

Artikel 18: Status Klant - Lopende overeenkomsten

WHH CV kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, invereffeningstelling, schuldenregeling, edm. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

Artikel 19: Bezoedeling

In geen geval mag het doel van het evenement zoals afgesproken werd met WHH CV, door de klant eenzijdig worden gewijzigd. De klant verbindt er zich toe het imago van WHH CV te vrijwaren van elke mogelijke bezoedeling, zoals (niet-limitatieve opsomming): geluidshinder, vandalisme, ruzies en dergelijke. De klant zal aan WHH CV een schadevergoeding dienen te betalen ingeval een bezoedeling van welke aard dan ook het imago van WHH CV schaadt. Deze schadevergoeding zal door WHH CV worden begroot cfr. de door haar geleden schade.

Artikel 20: Copyright

Voor elk gebruik van de naam WHH CV of van de verbonden exploitatienamen, fotomateriaal dat behoort aan de CV, het logo van WHH CV of het handelsmerk, moet vooraf schriftelijke toestemming verkregen zijn van WHH CV. Indien er tijdens een evenement opnames gemaakt zullen worden, dient WHH CV hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 21: Veiligheid

Voor alle evenementen in de etablissementen van WHH CV staat veiligheid boven alles. Voor aanvang van het evenement wordt een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid gegeven aan de organisator of verantwoordelijke. In elk evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Indien de organisator het evenement laat aanvangen wordt vermoed dat hij op dat ogenblik de voormelde uitgebreide instructies heeft gekregen.

Artikel 22: Verzekeringen

 1. Brandveiligheid: Alle in- en uitgangen naar de zaal moeten op elk ogenblik vrij zijn. Elke vorm van decoratie dient op voorhand met WHH CV besproken te worden. Er mogen geen duimspijkers en/of nagels gebruikt worden. Er mag geen decoratie bevestigd worden aan het plafond. Het gebruik van: confetti, brandbare papieren tafellakens/lopers, warmte uitstralende toestellen, haarden, indoor/outdoor vuurwerk, wierrook en/of elke vorm van decoratie waarbij vuur te pas komt is ten strengste verboden. Bij vaststelling van inbreuken moet de klant zo snel mogelijk een personeelslid van WHH CV op de hoogte stellen, zij zullen de situatie beoordelen en de nodige stappen ondernemen. Elke inbreuk of poging tot inbreuk op bovenstaande vermeldingen in zake brandveiligheid zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de activiteit. De huurprijs, voorschotten en het verbruik zal ook bij stopzetting opeisbaar zijn.
 2. Brandverzekering - bij een evenement of feest in een etablissement van WHH CV (binnenshuis): WHH CVBA staat in voor het sluiten van een brandverzekering. - bij een evenement of feest op externe locatie: De klant dient zelf te zorgen voor het sluiten van een brandverzekering.
 3. Indien een feest of evenement wordt georganiseerd dat door zijn aard een verhoogd risico op ongevallen of schade inhoudt opzichtens een regulier feest of evenement (zoals een trouwfeest, een personeelsfeest...), dient de klant zelf in te staan voor het sluiten van de nodige verzekeringen ter dekking van de risico’s. De klant dient WHH CV te vrijwaren voor alle risico’s en schade die kunnen ontstaan tijdens het evenement of feest. Voorbeelden van verzekeringen door de klant te sluiten zijn: ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, contractuele aansprakelijkheidsverzekering...

Artikel 23: Attesten en vergunningen

 1. De klant verbindt er zich toe alle nodige reglementaire en administratieve vereisten te hebben vervuld om de geplande evenementen te laten plaatsvinden, zoals daar ondermeer ten exemplatieve titel kan genoemd worden SABAM, taksen, etc.. Enige consequentie van het niet hebben van de juiste attesten, (werk)vergunningen en dergelijke valt geheel onder de aansprakelijkheid van de klant. De kosten voor het vervullen van voormelde vereisten vallen volledig ten laste van de klant.
 2. Indien de klant beroep doet op extern ingehuurd personeel of organisaties, dient klant zelf in te staan voor alle verzekeringen, waaronder een arbeidsongevallenverzekering. Afspraken met extern ingehuurd personeel of organisaties binden WHH CV niet, tenzij schriftelijk door de zaakvoerder bevestigd. Zoals reeds eerder gesteld staat WHH CV enkel in voor het sluiten van een brandverzekering indien het evenement doorgaat in haar etablissement. De klant dient in te staan voor het sluiten van alle andere verzekeringen voor zowel de gasten van het evenement, als de door haar ingezette externe personeelsleden.

Artikel 24: Nietigheid bepalingen

Indien één van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht. De klant en WHH CV zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. WHH CV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

Artikel 25: Betwisting

 1. Eventuele klachten m.b.t. het evenement dienen aangetekend geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van het evenement. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens WHH CV op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van WHH CV in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft WHH CV de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).
 2. Elke betwisting van een overeenkomst met WHH CV wordt beheerst door de Belgische wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.